Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Besten Estate

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Besten Estate – Ing. Andrea Mačková, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO: 08557021, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Zlín (dále jen „Provozovatel“) a Zákazníkem.

2.Následující pojmy mají, není-li stanoveno jinak, tento význam:

 • i.Provozovatelem se rozumí společnost BestenEstate – Ing. Andrea Mačková, se sídlem Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČO: 08557021, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Zlín
 • ii.Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela nebo má zájem uzavřít s provozovatelem Smlouvu o poskytovaných službách.
 • iii.Objednávkou se rozumí Zákazníkem zakoupený produkt a odeslaný formulář dostupný na internetové adrese https://bestenestate.com/balicky, v jehož rámci si Zákazník zvolí typ Služby nebo Služeb.
 • iv.Smlouvou o poskytovaných službách se rozumí právní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, kterým se řídí vzájemná práva a povinnosti, který vzniká na základě odeslané a vyplněné Objednávky a zaplacené Ceny služeb podle Ceníku.
 • v.Službami se rozumí služby nabízené Poskytovatelem.
 • vi.Ceníkem se rozumí přehled Služeb nabízených Provozovatelem s uvedením Ceny služeb za konkrétní Službu. Ceník je dostupný na internetové adrese https://bestenestate.com/balicky
 • vii.Obsahem se rozumí údaje, fotografie, obrázky či jiné obsahy poskytované Zákazníkem v souvislosti s poptáváním Služeb

II. SMLOUVA O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

1.Smlouvou o poskytovaných službách se řídí vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem. Nedílnou součástí smlouvy o poskytovaných službách jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky. Obsahem smlouvy o poskytovaných službách jsou vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Zákazníkem, založená na poskytovaných službách, které si Zákazník zvolí. Obsah poskytovaných služeb je blíže popsán ve Zvláštních obchodních podmínkách.

2.Smlouva o poskytovaných službách je uzavřena na základě objednávky zákazníka prostřednictvím internetového formuláře, kde si klient zvolí poskytované služby a to ve formě balíčků nebo i samostatně, podle aktuální nabídky Provozovatele. Přijetí Objednávky Provozovatel Zákazníkovi potvrdí na adresu elektronické pošty, kterou si zákazník zvolil při vyplňování internetového formuláře. Smlouva o poskytovaných službách je uzavřena zaplacením Ceny služeb podle Ceníku.

3.Před odesláním Objednávky Služeb Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

4.Předmětem Smlouvy o poskytovaných službách je závazek Provozovatele poskytnout Zákazníkovi zvolené Služby a závazek Zákazníka zaplatit Cenu služeb podle Ceníku.

5.Zákazník výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o poskytovaných službách před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

6.Zákazník má právo od Smlouvy o poskytovaných službách odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy o poskytovaných službách. Zákazník nemá právo odstoupit, jestliže Služby byly poskytnuty nebo bylo započato s jejich poskytováním před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytovaných službách.

7.Smlouva o poskytovaných službách může být ze strany Provozovatele vypovězena bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou 15 dnů, nebo ze závažného důvodu s okamžitou účinností. Za závažné důvody platí vedle závažného poškození hospodářských zájmů nebo dobrého jména Provozovatele především porušení smluvních povinností.

8.Objednané služby je možné využít pouze pro prodej nemovitosti, pro kterou byly zakoupené. Nevyužité služby není možné převádět na jiné nemovitost daného Zákazníka ani na jiného Zákazníka.

9.Zákazník se zavazuje v případech, kdy bude jednat v rozporu s výše uvedenými skutečnostmi, zajistit, aby na Provozovatele nebyla uplatněna náhrada škody nebo jiné újmy a proti Provozovateli nebyla podána žaloba. To samé platí také pro náklady na obhajobu (obranu) proti nárokům třetích osob. Provozovatel má dále právo uplatnit vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností zákazníka, včetně nákladů právního zastoupení a / nebo nákladů soudního (nebo jiného) řízení.

III. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.Služby poskytované Provozovatelem jsou následující[MK1]:

 • a) BestenEstate balíčky
  • i.Osobní konzultace s expertem
  • ii.Podpora Experta na prodej nemovitostí
  • ii.Statistiky návštěvnosti inzerce
  • iii.Prověření zájemců o prohlídku
  • iv.Plánování prohlídek
  • v.Zpětná vazba z prohlídek
 • b) Právní prověření nemovitosti
 • c) Zajištění dokladu o nabytí
 • d) Zajištění listu vlastnictví
 • e) Zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • f) Drobné úpravy na pozemku
 • g) Úklid interiéru
 • h) Profesionální fotografie
 • i) Schématický půdorys
 • j) Schématický půdorys včetně zaměření nemovitostí
 • k) Profesionální textace inzerátu
 • l) Online inzerce
 • m) Prémiové umístění inzerce
 • n) Vedení prohlídky Besten expertem
 • o) Dojednání prodejních podmínek
 • p) Rezervační smlouva s předúschovním účtem
 • q) Kupní smlouva s advokátní úschovou peněz
 • r) Asistované předání nemovitosti včetně převodu energií

2.Zákazník si zvolí poskytované Služby v rámci Objednávky. Bližší podmínky Služeb jsou vymezeny ve Zvláštních podmínkách Služeb.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE A ZÁKAZNÍKA

1.Provozovatel odpovídá Zákazníkům za funkčnost a dostupnost služby BestenEstate (Služba) vždy v aktuálním rozsahu. Rozsah služby a funkcionalit je Provozovatel oprávněn upravovat a zdokonalovat.

2.Provozovatel může Službu kontinuálně technologicky rozvíjet a rozšiřovat při zachování základních parametrů služeb. Veškeré upgrady stávajících funkcionalit Služby stejně jako základní nabízená technická podpora pro potřeby Zákazníků s tím související jsou zahrnuty v ceně používání Služby.

3.Zákazník plně odpovídá za veškerý Obsah, který ukládá, sdílí či jinak komunikuje prostřednictvím Služby bez ohledu na to, zda se jedná o Obsah vytvořený Zákazníkem nebo osobou, se kterou Zákazník jakkoliv spolupracuje. Při využívání Služby je Zákazník povinen vytvářet, šířit nebo jinak užít pouze Obsah, který je legální a v souladu s dobrými mravy, a to zejména, nikoli však výlučně pouze Obsah, který:

 • a) je v souladu s právním řádem České republiky a právním řádem aplikovatelným dle bydliště, sídla nebo provozovny Zákazníka a veškerou zákonnou a závaznou oborovou regulací vztahující se na činnost Zákazníka;
 • b) nezasahuje neoprávněně ani nijak neohrožuje:
  • i.právo duševního vlastnictví třetích osob zahrnující např. Autorská práva, právo k ochranné známce, užitnému vzoru apod.;
  • ii.osobnostní práva třetích osob;
 • c) je vytvořen a šířen v souladu s dobrými mravy, zejména nesmí:
  • i.obsahovat jakoukoli diskriminaci z důvodu rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění nebo politické přesvědčení;
  • ii.ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost;
  • iii.snižovat lidskou důstojnost;
  • iv.obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivy strachu;
 • d) je korektní a v souladu s právem na ochranu spotřebitele a v souladu s dobrými mravy soutěže, a to zejména:
  • i.neobsahuje jakékoliv klamavé nebo agresivní či jinak nekalé obchodní praktiky ve smyslu příslušných ustanovení spotřebitelského práva;

4. Zákazník plně odpovídá za veškeré své jednání realizované prostřednictvím nebo za využití Služby. Zákazník je povinen zajistit, aby veškeré jednání bylo v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou o poskytovaných službách, právním řádem České republiky a právním řádem aplikovatelným dle bydliště, sídla nebo provozovny Zákazníka a veškerou zákonnou a závaznou oborovou regulací vztahující se na činnost Zákazníka.

5.Provozovatel není povinen vykonávat jakoukoliv redakční kontrolu Obsahu. V případě, že však bude Provozovateli známo, že Obsah porušuje podmínky těchto Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn dle svého uvážení takový Obsah znepřístupnit, odstranit nebo trvale smazat, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci ze strany Zákazníka nebo třetí strany, která Obsah ve Službě užila.

UJEDNÁNÍ OHLEDNĚ SLUŽBY DATOVÉ ANALÝZY

6. Veškeré statistiky a reporty dostupné v rámci datové analýzy, která je zahrnuta v ceně Služby, jsou připravovány s ohledem na typické dotazy a sledované parametry. Provozovatel nenabízí žádné další služby datové analýzy nebo speciální reporty dle požadavků Zákazníka.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

7. Za újmu vzniklou Zákazníkovi při poskytování Služeb odpovídá Provozovatel v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

8. Vylučuje se náhrada újmy vzniklé Zákazníkovi při poskytování služeb vůči zaměstnancům, či jakýmkoli spolupracujícím osobám s Provozovatelem.

9. Služby jsou je poskytovány v kvalitě srovnatelné pro služby stejného typu a v souladu se závazky vyplývajícími ze Smlouvy o poskytovaných službách. Služba je poskytována s ohledem na vývoj a běžně dostupné technické a obchodní standardy informační technologie. Provozovatel je oprávněn, nikoliv však povinen Službu průběžně aktualizovat a rozšiřovat o nové prvky a vlastnosti.

10. Vzhledem k technické náročnosti provozování Služby a stupni závislosti na službách třetích stran není Provozovatel odpovědný za zhoršenou dostupnost nebo nefunkčnost Služby.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost Služby zejména z důvodu předem plánované odstávky, údržby nebo z důvodu technických změn Služby, přičemž je povinen o plánovaných odstávkách Zákazníka předem informovat.

12. S výjimkou uvedených v těchto podmínkách je služba poskytována bez jakýchkoliv dalších záruk. Uživatel se souhlasem s těmito obchodními podmínkami vzdává práva požadovat na poskytovateli jakoukoliv náhradu nemajetkové či majetkové újmy nebo kompenzaci (včetně ušlého zisku) způsobenou v souvislosti s užíváním služby, zejména z důvodu zhoršené dostupnosti služby, nefunkčnosti služby, zrušení služby, výskytu chyb ve fungování nebo výpočtech prováděných v rámci služby, ztráty uložených dat nebo jiné skutečnosti související s užíváním služby.

KOMUNIKACE

13. Veškerá komunikace týkající se uzavření smlouvy nebo změny jejího obsahu je možná pouze prostřednictvím e-mailové komunikace.

NEUPLATNĚNÍ PRÁVA

14. Neuplatnění práva ani prodlení kterékoli strany s uplatněním jakéhokoli práva dle Smlouvy o poskytovaných službách a Všeobecných obchodních podmínek a žádná forma jednání mezi stranami nebude vykládána ani nebude fungovat jako vzdání se takového práva, ani žádné jednotlivé ani částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude bránit jinému nebo dalšímu jeho uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva.

15. Jakékoli neuplatnění postihu za porušení kteréhokoli ustanovení Smlouvy o poskytovaných službách a Všeobecných obchodních podmínek nebo nesplnění na jejím základě se nepovažuje za vzdání se postihu za jakékoli následné porušení nebo nesplnění a v žádném případě jím nejsou dotčeny další ustanovení Smlouvy poskytovaných službách a Všeobecných obchodních podmínek.

AUTORSKÉ PRÁVO

17. Služba je autorským dílem ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona. Veškerá práva k Službě vykonává výlučně Provozovatel.

18. Veškerá práva k Službě jsou vyhrazena. Zákazník tak zejména není oprávněn bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele:

 • a.) udělit jiné osobě podlicenci nebo postoupit práva ke Službě, ani Službu zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jejího běžného užívání v mezích uvedených v tomto článku;
 • b.) Službu jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat; provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny Služby, popř. jednotlivých počítačových programů či databází zahrnutých nebo použitých ve Službě, a to ani za účelem odstranění vad, Službu rozebírat, rozkládat či jinak přeměňovat zdrojové kódy nebo jeho části.
 • c.) používat Službu k vývoji odvozených aplikací nebo děl pro použití nebo distribuci jakékoliv třetí straně, a to v celku nebo částečně, jako samostatné produkty či komponenty.

19. Zákazník se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti vykonávané manuálně či automatizovaně, přímo Zákazníkem nebo jinou osobou na jeho popud směřující k vytěžování nebo zužitkování jakékoliv databáze tvořící součást Služby nebo umožňující využití obsahu Služby pro jiný než soukromý účel.

21. Zákazník prohlašuje, že pokud poskytuje fotografie, obrázky či jiné obsahy, které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o poskytovaných službách. Zákazník v případě, že je Obsah, který poskytuje předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Provozovateli oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o poskytovaných službách a také v rozsahu pro propagační účely Provozovatele (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně.

22. V případě, že Provozovatel bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo Provozovateli vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Zákazník Provozovateli nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy o poskytovaných službách je Ceník podle odstavce 2.

2. Pro výši ceny Služeb je rozhodný Ceník k okamžiku odeslání Objednávky Zákazníkem, který je dostupný na internetové adrese https://bestenestate.com/balicky

3. Po odeslání Objednávky Zákazníkem Provozovatel poskytne platební údaje pro zaplacení Ceny služeb.

4. Cenu služeb může Zákazník uhradit v objednávce následujícími způsoby:

 • a. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány

 

5. Cena služeb je uhrazena připsáním Ceny služeb na bankovní účet Provozovatele

6. Zákazník je povinen uhradit cenu za Službu předem.

7. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Provozovatelem Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Provozovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Provozovatel bere ochranu osobních údajů Zákazníků vážně.

2.Podrobné podmínky ochrany osobních údajů a vztahů s ochranou osobních údajů jsou upraveny ve Zvláštních podmínkách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese https://bestenestate.com/gdpr

3.Zvláštní podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytovaných službách a Všeobecných obchodních podmínek.

VIII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Kontaktní údaje Provozovatele jsou:

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytovaných službách.

3. Právní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí českým právem.

4. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Zákazníkem – spotřebitelem a Provozovatelem ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz

5. Zákazník bere na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky, Poskytované služby a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu Provozovatelem jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Provozovatel je povinen informovat Zákazníka, o Jednostranné změně nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty zadané Zákazníkem v rámci Objednávky nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. Oznámení se má za doručené uplynutím třetího dne od jeho odeslání. V případě, že Zákazník nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo Poskytovaných služeb, může vypovědět Smlouvu o poskytovaný službách, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Provozovateli. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Provozovateli buď na adresu nebo adresu elektronické pošty Provozovatele uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro doručování. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Provozovateli výpověď Smlouvy o poskytovaných službách, má se za to, že Zákazník s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy o poskytování služeb za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.

6. Po dobu, po kterou Provozovatel nebude schopen zcela či částečně dostát svým závazkům ze Smlouvy z důvodů existence okolností vylučujících odpovědnost, není v prodlení a není povinen plnit své povinnosti ze Smlouvy o poskytovaných službách. Zákazník není oprávněn po tuto dobu a z těchto důvodů odstoupit od smlouvy a nemá nárok na náhradu škody ani úhradu jiných sankcí.

7. Neúčinnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či Smlouvy o poskytovaných službách, ať již celého nebo jen jeho části, nemá vliv na účinnost nebo platnost zbytku těchto Všeobecných obchodních podmínek a Smlouvy o poskytovaných službách.

8.Veškeré spory, nároky nebo jakékoli neshody vyplývající ze Smlouvy o poskytovaných službách nebo v souvislosti s ní a z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, které budou předmětem sporu mezi stranami (včetně otázek vztahujících se k jejich platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice, přičemž místně příslušným bude obecný soud Provozovatele.

9. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a Smlouva o poskytovaných službách se řídí českým právem, a to bez ohledu na ustanovení jeho kolizních norem. V rozsahu neupraveném těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Smlouvou o poskytovaných službách se tyto Všeobecné obchodní podmínky a Smlouva o poskytovaných službách řídí, v rozsahu maximálně přípustném, občanským zákoníkem.

10. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem, Poskytovatelem i Zákazníkem probíhá v českém jazyce. Stejně tak veškeré dokumenty, formuláře i revize jsou poskytovány v českém jazyce.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 07. 2018